Vakraad

CBM voert het secretariaat van de Stichting Vakraad Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven. In het bestuur van de stichting zijn sociale partners in de interieurbouw en meubelindustrie (CBM, FNV en CNV Vakmensen) vertegenwoordigd.

De Vakraad heeft als doel om goede sociale verhoudingen tussen werkgevers en werknemers in de sector tot stand te brengen en deze te bevorderen door onder andere collectieve arbeidsvoorwaarden overeen te komen. Dat wordt gedaan via het cao-overleg tussen CBM en de vakbonden. Daarnaast worden in de Vakraad projecten geïnitieerd die vanuit het Sociaal Fonds wordt gefinancierd. Daarbij moet je onder meer denken aan het project Schaven aan jouw toekomst (duurzame inzetbaarheid), de RVU-regeling en de collectieve ongevallenverzekering.

CBM stelt in opdracht van genoemde sociale partners cao-teksten op, meldt deze aan bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en vraagt de algemeenverbindendverklaring van de collectieve arbeidsvoorwaarden aan. Verder heeft de Vakraad de taak om op verzoek van zowel georganiseerde als ongeorganiseerde werknemers en werkgevers en andere belanghebbenden in de sector voorlichting te geven op de toepasselijkheid van de cao.

CBM zorgt voor de bestuursondersteuning die onder andere bestaat uit het opstellen van vergaderstukken, verslaglegging van vergaderingen en het uitvoeren van bestuursbesluiten. CBM beschikt ook over de deskundigheid om de financiële administratie van de Vakraad te voeren, denk hierbij aan het opstellen van de begroting en de jaarrekening.